PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ZÁKON ) je :

Ing. Erik Pál – APEA, Jazerná 2246/2A,
927 01 Šaľa,
IČO:35 365 901 (ďalej len prevádzkovateľ)

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: email:apeadekor@gmail.com, tel.+421 905 229 413

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté na základe plnenia eshopovej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov.

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

– plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods.1 písm.b) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

– vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností výplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje ( meno, priezvisko, adresa telefónne číslo), ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy.

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

IV. Doba uchovávania osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

-po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov ( podobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)

– po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

V. Príjemcovia osobných údajov

1.Príjemcovia osobných údajov sú osoby

-podieľajúce sa na dodaní tovaru/realizácii platieb na základe zmluvy

-zaisťujúce služby prevádzkovania eshopu

VI. Práva kupujúceho

1. Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci

– právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona

– právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona

– právo na výmazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona

– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona

– právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona

– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa

– právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečením počítačov a sietí heslami, antivírusovou ochranou.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018