Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné obchodné vzťahy medzi:

Ing. Erik Pál – APEA,
Jazerná 2246/2A, 92701 Šaľa,
IČO: 35 365 901,
IČ DPH: SK 1020278908
označenie registra: Okresný úrad Šaľa, Živnostenské oddelenie 405-3498 (ďalej len predávajúci)

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj,
Staničná 9, 949 01 Nitra

a obchodnými partnermi (ďalej len kupujúci).

Tieto obchodné vzťahy sa uzatvárajú prostredníctvom elektronického obchodu www.apeadekor.sk

1. Registrácia kupujúceho

Kupujúcim sa rozumie každý zákazník, ktorý sa zaregistruje v elektronickom systéme predávajúceho a záväzne odošle objednávku.

Objednávka kupujúceho je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú potvrdením objednávky zo strany predávajúceho potvrdzujúcim e-mailom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru.

Prosíme zákazníkov, ktorí sa registrujú a následne nakupujú cez IČO, aby do fakturačnej adresy uvádzali údaje, ktoré sa zhodujú so živnostenským listom, ku ktorému prislúcha dané IČO.

2. Ochrana osobných údajov

Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 201403195.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Neposkytnutím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, tel.číslo) nemôže prísť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, doručenie tovaru kuriérskou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Predávajúci sa súčastne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

V prípade, že nechcete, aby boli Vaše údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v poznámke pri objednávke, žiadosť o vymazanie údajov ihneď po jej vybavení.

3. Vybavenie objednávky

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že tovar už nie je v okamžiku vyskladnenia objednávky na sklade.

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho e-mailom o stave pripravenej objednávky s uvedením chýbajúcich alebo upravených položiek objednávky.

Ak nie je objednávka pripravená úplne v súlade s požiadavkami kupujúceho, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak.

V prípade, že kupujúcemu po odoslaní objednávky obratom nepríde e-mail / POTVRDENIE OBJEDNÁVKY / prosím oznámte to predávajúcemu na eshop@apeadekor.sk, prípadne telefonicky.

4. Ceny tovarov

Zobrazené ceny v internetovom obchode predávajúceho sú maloobchodné ceny s DPH pre koncového spotrebiteľa bez IČO.

Vzhľadom k širokému spektru našich zákazníkov ponúkame niekoľko cenových úrovní pre konkrétnu odbytovú skupinu :

– cena maloobchodná pre koncového spotrebiteľa ( bez IČO )

– cena pre živnostníkov s IČO ( cena tovarov sa zobrazí až po Vašej registrácií s IČO) – následne aj Vaša objednávka bude urobená a odoslaná už v cenách pre živnostníkov

– cena pre veľkoobchody v Slovenskej republike a v zahraničí

Ak je kupujúcim veľkoobchod /nákup po kartónových baleniach/, nutnou podmienkou pre zobrazenie cien je zaslanie kópie živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra.

Kedže náš obchod je zameraný predovšetkým na predaj pre obchodníkov, niektoré druhy produktov je možné nakupovať len po celých baleniach, ako je to uvedené v popise daných produktov. Prosíme zákazníkov, aby to pri objednávaní tovaru dodržiavali.

V cenách produktov nie je zahrnutá doprava. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená na objednávke tovaru, a ktorá bola potvrdená zo strany predávajúceho.

Kúpnu cenu uhradí kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady, ktorý je uvedený v objednávke.

Faktúra za tovar, ktorú vystaví predávajúci, bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom.

Faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň je aj dodacím listom.

Ceny sú záväzné až do doby ich zmeny.

5. Odber a doprava tovaru

Odber tovaru zo skladu je možne realizovať ihneď po vystavení príslušných dokladov nasledujúcimi spôsobmi :

– osobný odber bez poplatku – tovar, ktorý je fyzicky na sklade je možne odobrať osobne na adrese

firmy v Šali, ulica Jazerná 2A; osobný odber je možný len na základe potvrdenej objednávky a potvrdeného

termínu prevzatia tovaru

– kuriérskou službou Slovak Parcel Service v cene 5,00 EUR s DPH

Pri nákupe tovaru v hodnote min. 100,00 EUR s DPH je doprava pre maloobchodných spotrebiteľov v rámci Slovenskej republiky zdarma.

Cena dopravy pre prevádzky, ktoré nakupujú za veľkoobchodné ceny sa stanoví podľa objemu a hmotnosti objednaného tovaru.

Pri dodaní tovaru kuriérskou službou je kupujúci povinný skontrolovať zásielku.

Viditeľné mechanické poškodenie balíka treba ihneď písomne zaprotokolovať do potvrdenia prevzatia dodávky u kuriéra zásielkovej služby a neodkladne informovať predávajúceho.

Za mechanické poškodenie tovaru, zistené po prevzatí tovaru bez predošlého zápisu predávajúci nezodpovedá.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou.

 

6. Platba za tovar a termín dodania

Platbu za tovar je možné realizovať podľa spôsobu odberu tovaru:

– dobierkou platba kuriérovi pri prevzatí zásielky – najrýchlejší spôsob doručenia

– bankovým prevodom na účet predávajúceho, ČSOB, a.s. č.ú. SK98 7500 0000 0040 2548 2956 tovar bude vyexpedovaný až po prijatí platby na náš účet, pri odlišných bankách táto transakcia trvá aj niekoľko dní, čo môže predĺžiť termín doručenia zásielky

– priamo v hotovosti pri osobnom odbere v sídle firmy Jazerná 2A, Šaľa

Pri platbe bankovým prevodom ako variabilný symbol uvádzajte číslo objednávky a konštantný symbol 0308.

Následne po uskutočnení platby bude kupujúcemu zaslaný informačný e-mail o prijatí platby na účet predávajúceho a následne bude tovar odoslaný zákazníkovi.

Ak zákazník pri platbe bankovým prevodom neuhradí objednaný tovar do piatich pracovných dní od realizovanej objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za stornovanú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovar objednaný kupujúcim na dobierku /platba kuríerovi/ bude vyexpedovaný do piatich pracovných dní od zaslania a následne aj potvrdenia záväznej objednávky.

Ak nie je možné objednaný tovar dodať v uvedenom termíne, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o náhradnom termíne dodania.

Po vyexpedovaní tovaru bude kupujúcemu zaslaný informačný e-mail o odoslaní zásielky.

Dodanie tovaru môže kupujúci očakávať následne do 2 pracovných dní kuriérom .

V prípade, že zásielka po odoslaní z firmy mešká, prosíme kontaktovať spoločnosť Slovak Parcel Service na telefónnom čísle :

predvoľba Vášho okresu 16 877.

Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou odovzdania tovaru kupujúcemu.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný a zaslaný tovar odobrať a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar vrátane poplatkov za poštovné.

Termíny dodania tovaru sa nevzťahujú na dobu počas dovolenky. Termíny dovolenky budú oznámené v kontaktoch pod otváracou dobou.

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese eshop@apeadekor.sk.

Kupujúci môže využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy :

Adresa predávajúceho:

Ing.Erik Pál – APEA, Jazerná 2246/2A, 927 01 Šaľa

Meno a adresa kupujúceho:

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Dolupodpísaný odstupujem od zmluvy uzatvorenej s firmou APEA, číslo objednávky: , v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý bol prevzatý dňa:

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť v hotovosti/na číslo účtu*:

* nehodiace sa preškrtnite (vrátenie tovaru v hotovosti je možné len pri osobnom vrátení tovaru)

Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena, priezviska, adresy, čísla objednávky a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Tovar nepoužívaný a nepoškodený zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy na adresu APEA, Jazerná 2246/2A, 927 01 Šaľa.

Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Po platnom odstúpení od zmluvy peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu odoslané na účet najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

8. Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužívaný a nepoškodený tovar vymeníme za iný po vzájomnej dohode.

Tovar je potrebné zaslať /nie na dobierku/ na adresu sídla firmy.

Náklady na poštovné spojené s výmenou tovaru nesie v plne výške kupujúci.

9. Reklamačný poriadok

Reklamovať možno len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

K reklamácii je potrebné priložiť faktúru, ktorá slúži aj ako záručný list.

Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia ako závada materiálu vzniknutá pri výrobe.

Ak kupujúci objednal tovar elektronicky cez e-shop a po prevzatí zásielky zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar sa nemôže považovať za oprávnenú reklamáciu. V tomto prípade sa postupuje podľa bodu č.6 Odstúpenie od zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neprimeraným zaobchádzaním a nadmerným mechanickým opotrebovaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, poveternostných podmienok a násilného poškodenia.

Pri reklamácii treba vypísať reklamačný protokol. Tento je potrebné spolu s chybným tovarom a dokladom o kúpe zaslať na adresu firmy predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie.

Druhy reklamácií a ich využitie:

a). Záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka.

Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možností ihneď a to výmenou tovaru za tovar bezchybný. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, ale za iných podmienok, ako sa má.

b). Reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny a pod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

Poštovné a iné poplatky predávajúci nevracia.

Oprávnená reklamácia bude vybavená na náklady predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

10. Alternatívne riešenie sporov

Nákupujúci-spotrebiteľ- má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( emailom na : apeadekor@gmail.com ) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jeho odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívného riešenia sporu subjektu alternatívného riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na :

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzavretých na diaľku.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Záverečné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v tomto znení od dňa odoslania objednávky .

Odoslaním objednávky a prevzatím faktúry kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právného poriadku.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostedníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených Všeobecných obchodných podmienok.